СИА Канал

Општеството е автономен производител на гласот и сликите отсликани во медиумите. Уметничките дела можат да бидат еден од алтернативните медиумите кои го отсликуваат или кои ги пренесуваат општествените процеси. SIA каналот е заинтересиран за делата кои го прават токму тоа.

Основана во 2014 година како независен изложбен програм, паралелен на SIA галеријата во Скопје, SIA каналот е платформа која се фокусира на проектите на уметниците кои работат со подвижни слики. Каналот на SIA е посветен на изложување на дела на новите и меѓународно етаблираните уметници, со специфичен фокус на дела кои произлегуваат од или се занимаваат со контекстите на Јужна Европа, Латинска Америка, Блискиот Исток, Азија и Африка.

Гостувањата на кураторските проекти се клуч за обликувањето на нашиот програм. Курираните онлајн изложби траат еден месец и искажуваат конкретни интереси кои  општествено или политички ангажирани дела.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s